Bằng Fc lái được xe bao nhiêu chỗ, có lái được xe khách không?