Nâng bằng B2 lên D hết bao nhiêu tiền và thủ tục như thế nào?